Nuraiym USMANOVA

Gün geçtikçe gelişen dünya her alanda yeniliklere, değişimlere yol açmıştır. Özellikle teknoloji alanındaki gelişmeler ülkelerin klasik kamu diplomasisi anlayışını modern kamu diplomasisi haline dönüşmesine katkı sağlamıştır. Kendini dış dünyaya daha iyi anlatabilme ve amaçları doğru, etkili bir şekilde aktarabilme ülkelerin kamu diplomasisine daha fazla yoğunlaşmasını kazandırmıştır.

Küreselleşmenin etkisinin nedeniyle de ülkeler arasında uluslararsı faaliyetlere önem vermeleri de atrmaktadır. Dünya çapında ülkeler kendi aralarında bilim, eğitim, kültür ve sanat alanlarındaki çalışmalar da bunu kanıtlamaktadır. Ülkeler soğuk savaşla değil artık gönülleri kazanmaya yönelik politikaları yürütmektedirler. Bu tür politikaların biri de Öğrenci Değişim Programlarıdır. Kamu diplomasisi alanın son zamanlar en etkili gücüne de sahip olan bu programlardır. Bu araştırmada da bu tür Öğrenci Değişim Programlarının Türkiye kamu diplomasisindeki rolü literatür taraması yapılarak araştırılacaktır.

Kamu Diplomasisi

Kamu diplomasisi, dünyanın çoğu ülkesinin dış politika faaliyetlerinde önemli bir yer tutar. Kamu diplomasisi terimiyle, bazı araştırmacılar "hükümetler, kuruluşlar veya bireysel vatandaşlar tarafından politik bir kaynak olarak bilgi oluşturma, dağıtma, kontrol etme, kullanma, işlemden geçirme" anlamışlardır. Halen siyaset biliminde hakim olan kamu diplomasisi anlayışı, diğer ülkelerin toplumlarıyla devlet etkileşim politikası anlamına gelmektedir.

Uzun süredir kamu diplomasisi, devletin dış politikasının en güncel araçlarından biri olarak kabul edilmektedir. XXI yüzyılda, olumlu bir imajın yaratılması, uluslararası ilişkilerde oyuncuların en önemli görevlerinden biridir. Ülkenin ulusal çıkarlarının tanıtımını büyük ölçüde kolaylaştırır. Kamu diplomasisi, devletin olumlu bir imajını inşa etmede önemli bir rol oynar. Ancak, bu kavram oldukça belirsiz bir anlamsal içeriğe sahiptir. Genellikle bilimsel araştırma metinlerinde “kamu diplomasisi” teriminin “propaganda”, “yumuşak güç”, “devlet markalaması”, “halkın diplomasisi”, “kültürel diplomasi”, “dış kültürel politika” gibi kavramlarla benzerleri vardır. Bu bölümde, kamu diplomasisi ile belirtilen kavramlar arasındaki benzerlik ve farklılıklar ele alınmıştır. Bilimsel literatürde çok farklı kamu diplomasisi tanımları vardır. Kamu diplomasisinin doğasını daha iyi anlamak için, farklı tarihsel dönemlerde bu terimin çeşitli yaklaşımları ve tanımları incelenmelidir.

Birçok ülkenin dış politikasında kullanılan ve genellikle kamu diplomasisi ile tanımlanan bilgi, kültür ve eğitim alanındaki programlar, 21. yüzyılda kalkınmaya yeni bir itici güç getirmiştir ve sonuç olarak devlet yapıları, çeşitli devlet dışı aktörler ve bilim topluluğunun ilgisini çekmiştir. Bu durum birkaç faktörden kaynaklanmaktadır. Bunlardan en önemlilerinden biri, kamu diplomasisi programlarının usta ve aktif kullanımının, etki alanını genişletmek, pazarları aramak, ülkenin prestijini arttırmak, vb. gibi politik ve ekonomik görevlerin uygulanmasını sağlayabileceğinin gerçeğe uygun çoğunluğun tanınmasıdır.

Uluslararası diplomasi yöntemlerinin uluslararası ilişkiler sistemi arasındaki popülerliğinin ikinci etkeni ise, internet, internet medyası, özellikle sosyal ağlar ve diğerleri gibi bilişim teknolojilerinin, aktif internet kullanıcıları aracılığıyla yabancı toplumları etkileme yöntemlerinin geliştirilmesini tetikleyen, ilerici bir gelişme olduğu düşünülmektedir. Bu yöntemler, örneğin, dijital diplomasi olarak adlandırılan ve sonra da uzman toplumu kamu diplomasisi yöntemlerini daha iyi anlamaya yönlendiren gelişmiş devletlerin cephaneliğindeki yerini almıştır.

Yeni kamu diplomasisinin geliştirilmesinde üçüncü faktör, bu alandaki yeni bilimsel kavramların geniş çapta yayılmasıdır. Bu kavramlar sadece akademi’de değil politikacılar, gazeteciler ve uluslararası ilişkilerdeki çeşitli uzmanlar arasında da popülerlik kazanmıştır. Yeni “yumuşak güç” kavramları, ulusun markası ve stratejik iletişim, kamudaki (kültürel) diplomasinin uygulanmasındaki tarihsel deneyimin genelleştirilmesi ve yeniden düşünülmesinin yanı sıra farklı ülkelerdeki modern kamu diplomasisinin gelişimi hakkındaki tartışmaların temelini oluşturmuştur. Bu diplomatik aracın hayata geçirilmesinde dördüncü faktör ise, 2001’deki iyi bilinen olayların ardından ABD ile Ortadoğu ülkelerinde İslami köktencilik arasında ortaya çıkan ideolojik savaştır. Washington, Orta Doğu’daki etkilerini genişletmek ve imajını geliştirmek için aktif dış politika için kamu diplomasisi programlarına geri dönmüştür.

Geleneksel olarak, kamu diplomasisi tarihinde, kamu diplomasisi terimi yaklaşımına yönelik dört dönem ayırt edilebilir.

İlk aşama, kamu diplomasisi teriminin ortaya çıkmasıyla ilişkilidir. Kamu diplomasisi 19. yüzyılın sonunda mevcut ABD yönetiminin gizli diplomasisine bir muhalefet olarak ortaya çıkmıştır. Terimin ortaya çıktığı tarihsel koşullar: Büyük Savaş, Büyük Güçlerin gizli diplomasisi, bu savaşın ardından, Rus İmparatorluğu ve Alman Reich’te dış politika belgelerinin tasfiyesidir. Bunu, ABD Başkanı W. Wilson’un Versailles Konferansı’nda, kamu kurumlarının kontrolünde bir tür diplomatik faaliyet biçiminde “kamu diplomasisi” terimine atanan sonsuza dek yeni bir topluma açık ve çok taraflı diplomasi yaratması gerektiği konusundaki bir konuşma izlemiştir.

İkinci aşama, kamu diplomasisinin özünü ve özelliklerini ortaya koymaktadır. 20. yüzyılın 50’lerinde, radyo ve televizyon gibi yeni bilgi teknolojileri, hem dış propaganda hem de kültürel politika yürütmek için daha aktif olarak uygulanmaya başlanmıştır. “Kamu diplomasisi” kavramı yavaş yavaş değişmeye başlamıştır; diplomatik uygulamanın tanımlanmasından dünya sahnesinde bilgi politikası alanındaki devlet eylemlerinin belirlenmesine kadar. 1953 yılında, tanınmış gazeteci, bilgin, kamuoyu kavramı kavramının yazarı William Lippmann, Washington Post gazetesinde yazdığı makalede, “kamu diplomasisi”, “propaganda” ve “psikolojik işlemler” başlıklı üç kavramı “kamu diplomasisi” terimiyle birleştirmiştir.

1950’lerin sonundan bu yana, tarih bilimi tarihsel arka planı, dış politika hedeflerini ve kamu diplomasisinin stratejisini araştırmıştır. Çoğunlukla, ABD’nin kültür, eğitim, bilgi, spor vb. alanlarındaki projelerinin analizi için araştırmacılar şu kavramları kullanmaktadırlar: “dış kültürel politika”, “kültürel diplomasi”, “insanların diplomasisi.” (Krasnikova, 2014:5)

Kamu diplomasisinin teorik anlayışı, ABD hükümetinin bu alandaki eylemleri üzerine belirli ampirik malzemelerin toplandığı 1950’lerde - 1960’larda başlamıştır. O zamanlar, dış çevreci politika veya kültürel diplomasi konusundaki söylem akademik çevrelerde hüküm sürmüştür. Sonraki yıllarda, uluslararası ilişkiler, tarih, Amerikan çalışmaları, uluslararası insani iletişim, sosyoloji, hedeflerini ve sonuçlarını farklı bir şekilde yorumlayan politik reklamcılık ve kitle iletişimi gibi bilgi alanlarında çeşitli kamu diplomasisi kavramları oluşturulmuştur.

“Kamu diplomasisi” teriminin klasik tanımı Flutcher Tufts Üniversitesi’nin Hukuk ve Diplomasi Dekanı 1965 yılında E. Gallion tarafından verilmiştir. Kamu Diplomasi Merkezi’ne ayrılan bir broşürde, şöyle ifade edilmiştir: “Kamu diplomasisi... kamu tutumlarının dış politikanın uygulanması üzerindeki etkisiyle ilgilenmektedir. Geleneksel diplomasinin ötesine geçen uluslararası ilişkilerin boyutlarını içerir: diğer ülkelerdeki kamuoyu hükümetlerinin yetiştirmesi, bir ülkenin özel gruplarının ve çıkarlarının başkalarıyla etkileşimi, uluslararası ilişkilerin kapsamı ve devlet politikaları üzerindeki etkileri, çalışmaları olan etkileşimler iletişim (diplomatlar ve yabancı muhabirler) ve kültürlerarası iletişim süreci ... Kamu diplomasisinin merkezi noktası, düşünce ve fikirlerin ulusötesi bilgi akışıdır.” “Kamu Diplomasisi; halkların tutumunun, dış politikanın oluşumu ve yürütülmesine yaptığı etki ile ilişkilidir. Kamu diplomasisi, uluslararası ilişkilerin geleneksel diplomasi dışındaki alanlarını kapsamaktadır; hükümetler tarafından yabancı ülkelerde kamuoyu oluşturulması, özel kuruluşlarının diğer ülkelerin kuruluşlarıyla etkileşimde bulunması, diplomatlar arasında iletişim sağlanması ve kültürler arası iletişim sürecinin geliştirilmesi…”  

Gallion, ABD hükümetine, devlet tarafından uygulanan ve dünyadaki ABD ile uygun ilişkiler kurma yolundaki tüm önlemleri, ülkenin bilgi etkisini genişletmeyi belirten bu terime karar vermesini önermiştir. Mevcut propaganda programları, akademik değişim programları, politikacıların, işadamlarının ve ordu temsilcilerinin eğitimi ile tüm kültürel faaliyetler gibi araçlarla ilgiliydi. Bununla birlikte, diğer kaynaklara göre, terimin ilk olarak 1977’de Murphy Komisyonunun rapor metninde kullanıldığına inanılmaktadır (Dokuchaeva, 2016:2).

Sonraki yıllarda, “kamu diplomasisi” terimi hem bilimsel literatürde hem de pratikte nadiren kullanılmıştır. SSCB’nin çöküşünden ve Soğuk Savaş’ın sona ermesinden önce, hem teoride hem de pratikte ABD dış kültür politikasına ilişkin söylem egemen olmuştur. Mevcut durum, birçok Amerikan halkının, politik ve kültürel şahsiyetinin, devlet propagandası ve halkın güvensizliği unsurları anlamına gelen “kamu diplomasisi” terimine sert biçimde olumsuz tutumu ile desteklenmiştir.

Üçüncü aşama, Soğuk Savaş’ın sona ermesinden 11 Eylül 2001’deki terörist saldırılara kadar geçen süreyi içerir.

20. yüzyılın 90’lı yıllarında, ABD kültürel diplomasisindeki yeni bir Sovyet akademisyenler ve uzmanlar dalgasıyla birlikte, “kamu diplomasisi” terimi hem pratikte hem de bilimsel araştırmalarda egemen olmaya başlamıştır. ABD dış politikasına gelen siyasal iletişim teorisi ve yeni siyasal pazarlama kavramları da rol oynamıştır.

Dördüncü dönem, 2001 yılında ABD’deki terörist saldırıların ardından başlamıştır ve zamanımıza devam etmektedir (Rılov, 2016:13-15).

Öğrenci Değişim Programları

Türkiye kamu diplomasisinin yoğunlaşması ve resmi siyasi diyalogdaki "yumuşak güç" teriminin ortaya çıkması dış politika araçlarından biri olarak eğitime olan ilginin artmasına neden olmuştur. Bununla birlikte, bugün göreceli ölçeğe sahip eğitim projeleri, uluslararası deneyimden en iyi uygulamalara dayanarak kamu diplomasisindeki eğitim değişimlerinin organizasyonunun nasıl optimize edileceğini tartışmayı mümkün kılan en yüksek politik verimlilik ile karakterize edilmemektedir. İyi tanımlanmış “eğitim değişimleri” terimi, yalnızca farklı ülkelerden gelen öğrenciler sırayla okuduğunda veya aynı anda birbirlerinin eğitim kurumlarında ders çalışırken doğrudan değişim programları olarak anlaşılmaz. Kamu diplomasisi araştırmacıları arasında bu, donör ülkenin pahasına veya yurtdışında ya da bazı uluslararası bağlamda kendi vatandaşlarının pahasına yabancı vatandaşların eğitimini destekleyen tüm program çeşitlerini göstermektedir.

Eğitim değişimleri, ulusal yumuşak gücün gelişmesini amaçlayan kamu diplomasisinin önemli bir aracı olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Yumuşak gücün uygulamalı politik önemi bağlamında, Fransa ile FRG arasındaki ikili okul değişim programından sık sık bahsedilmektedir; örneğin, bir asırdan beri her büyük savaşta birbirlerine karşı savaşan ülkeler arasındaki uzlaşmanın insani boyutunun kilit bir yönü olmuştur. Programa yıllar boyunca birkaç milyon insan katılmıştır, bu da gerçekten ölçek açısından onun emsalsiz görülmesine neden olmuştur. ABD Dışişleri Bakanlığı ve Amerika Birleşik Devletleri Bilgi Ajansı’ndan ülkelerinin tarihindeki en başarılı kamu diplomasisi programları arasında yer alan uzmanlara SSCB’den ABD’li araştırmacılar için eğitim stajı programı denmiştir. Toplamda, onlarca yıldan fazla bir süre boyunca, yaklaşık 50 bin kişi yer almıştır (Fominykh, 2008:78).

On yıl sonra, bazılarıyla yapılan görüşmeler, Amerikalı uzmanlara göre, birçokları için, bu deneyimin küresel politika, Soğuk Savaş, Sovyet-Amerikan ilişkilerinin umutları ve SSCB’nin gelişimi açısından kilit öneme sahip olduğunu göstermiştir.

Son on yılda eğitim değişimlerinin karşılaştırılabilir siyasi önemi hakkında tek bir sesle Amerikan diplomasisinin liderleri açıklanmalar yapmışlardır. Örneğin J. Nye, eski ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell’dan alıntı yapar: “Ülkemiz için burada eğitim alan gelecekteki dünya liderleriyle arkadaşlıktan daha değerli bir varlık yoktur.” (Nye, 2005:11-14)

Uluslararası akademik toplulukta, uluslararası eğitim değiş tokuşunun kamu diplomasisinin kilit bir aracı olduğu konusunda bir fikir birliği vardır. Değişim programlarının etkinliğine ilişkin ilk çalışmalar arasında, Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Eğitim ve Kültürel İşler Danışma Komisyonu raporunu dahil etmek doğru olacaktır. 1963’te Dışişleri Bakanlığı’nın 1949’dan 1960’a kadar organize ettiği dış potansiyel liderlerin ziyaret sonuçlarını analiz etmiştir. Çalışma yazarları, 20 ülkede 2.700 program katılımcısı belirlemişlerdir ve araştırma sorularını cevaplamalarını istemişlerdir. Ayrıca, aynı ülkelerde değişim programlarına katılmayan 1.200 kişilik sosyal statüde yakın bir grup da tanımlamışlardır. Ek olarak, programların detaylı bir analizi yapılmıştır, katılımcıları, organizatörleri ve elçiliklerindeki potansiyelleri gözlemleyebilecek olan diplomatlar ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Analiz kısmen öngörülebilir olmakla birlikte, en önemlisi, eğitim değişimlerinin toplumlar arasında daha iyi karşılıklı anlayışa katkıda bulunduğunu ve genellikle ülkenin çıkarlarını desteklemede etkili olduğunu kesin olarak göstermiştir.

Günümüzde uzman topluluğundaki ana tartışmalar, temel olarak değişim programlarının verimliliğini arttırma problemi üzerine kuruludur. Değişim programlarının sadece olumlu bir sonuç üretmediği, aynı zamanda genel olarak olumsuz sonuçlara yol açtığı bazı örnekler, eğitim değişimlerinin algılanmasını etkilememektedir. Bilinen bir örnek, Amerikan materyalizminden o kadar hayal kırıklığına uğramış Mısırlı bir devlet memuru olan Said Qutb, daha sonra İslamcı aşırılıkçılığın en önemli isimlerinden biri haline gelmiştir (Snow, 2009:234).  Aynı zamanda, kamu diplomasisi uygulamaları uzmanlık topluluğuna girdiklerinde eğitim programları için özellikle aktif özürleyiciler haline gelir. Değişim programları alanındaki önemli yenilikler arasında, örneğin, katılımcılar arasında ilişki kurulmasında değişim programlarının etkinliğini değerlendirmede bir araç olarak sosyal ağlarda iletişimi analiz etmeyi öneren Ali Fisher’ın çalışmaları yer almaktadır.

Bir yandan, bu genel olarak kamu diplomasisinin açıkça tanımlanmış tematik öncelikleri olmamasının olumsuz bir sonucudur ve yalnızca eğitim değişimlerine bağlanamaz. Öte yandan, hedeflerin belirsizliği kaynak kullanımının verimliliğini düşürmekte ve belirli projelerin, hatta iyi organize olmuş projelerin politik sonuçları düşük kalmaktadır. Dünya deneyimindeki eğitim değişimlerinin önemli bir yönü, kendi ülkelerinin öğrencileri için de denizaşırı stajlara yönelik projelerdir. Örneğin Nancy Snow, Amerikalılar için bir yurtdışı staj programı oluşturma girişiminin önemine dikkat çekmektedir (Snow, 2009:245). Önceki ABD Başkanı Barack Obama, Şangay’daki Çinli öğrencilerle yaptığı görüşmede, ABD’deki Çinli öğrenci sayısının çok büyük olduğunu ve Çin’de okuyan Amerikalıların sayısını 100 bine çıkarmanın gerekli olduğunu söylemiştir. Her ne kadar bu rakam elde edilmemiş olsa da, Amerikalı öğrencilerin eğitim değişimlerinde PRC’ye katılan gerçek Amerikalı öğrenci sayısı sürekli olarak artmaktadır (www.whitehouse.gov).

Almanya, uluslararası eğitim değişimlerinde liderlerden biridir. 2011 yılında 40 binden fazla yabancı vatandaş Alman Akademik Değişim Servisi’nden mali destek almıştır. 1950’den bu yana 760 binden fazla yabancı, eğitim, pratik eğitim veya araştırma için Almanya’yı ziyaret etmiştir. Ayrıca, Almanya’dan on binlerce öğretmen de ders vermiştir. Dünyanın dört bir yanındaki üniversite düzeyindeki beş öğretmen, Almanca Öğretim ve İlgili Konulara Mastering konusunda Alman Akademik Değişim Servisi’nden mali destek almaktadır (www.daad.de).

Türkiye de bu alandaki çalışmalarının hızla geliştirmektedir. Ülkeye gelen yabancı uyruklu öğrenci sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Dünyanın dört çapından gelen öğrenciler, araştırmacılar Erasmus, Mevlana ve Orhun gibi eğitim değişim programlarından yararlanmaktadır. Bu değişim programları dışında Yabancı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığının bünyesindeki Türkiye Bursları programı kapsamında da binlerce yabancı öğrenci Türkiye’de üst düzey eğitim almaktadır. Bu makalede sadece değişim programlarıyla gelen öğrenciler üzerinde araştırma yapılacaktır.

Erasmus programı, Avrupa’daki yüksek öğretim kurumlarının birbirleri ile çok yönlü işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Yüksek öğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri, kısa süreli öğrenci ve akademik personel değişimi yapabilmeleri için hibe niteliğinde karşılıksız mali destek sağlamaktadır. İsmini, değişik Avrupa ülkelerinde hem öğrenci, hem de akademisyen olarak bulunmuş olmasından dolayı Rönesans Hümanizminin önemli temsilcilerinden biri olan Hollandalı bilim adamı Erasmus’tan (1469–1536) almıştır.

2003 yılında  Türkiye’de  AB  eğitim  ve  gençlik  programları  pilot  uygulamaları gerçekleştirilmiştir. 2004 yılında ise Türkiye bu eğitim programlarını tam olarak uygulamaya geçirmesi,  AB’ye  üye  olma  yolunda  alınmış  en  büyük  somut  adımlardan  biri  olarak değerlendirilmiştir (Kalaycı, 2011:3). Programın amacı Avrupa Birliği ülkeleriyle aday ülkelerin yüksek öğretim kurumları arasındaki işbirliğini teşvik edip geliştirerek yükseköğretimde Avrupa boyutunu ön plana çıkarmaktır. Erasmus programı, AB üyesi 28 ülke, AB’ye üye olmayıp Avrupa Ekonomik Alanı üyesi İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve Avrupa Birliğine  üye  olmaya  aday  Türkiye  ve  Makedonya  için  yükseköğretim  kurumlarının yararlandığı  bir  programdır (www.erasmus.mu.edu.tr).

İstatistiklere bakıldığı zaman 2013-2018 yıllar arasında Türkiye’den Erasmus programı kapsamında başka ülkelere giden öğrenci sayısı 16.032, gelen yabancı uyruklu öğrenci sayısı ise 16.563’tür. Bugüne kadar toplamda 32,595 öğrenci programdan yararlanmıştır.

Mevlana değişim programı, yurt içinde eğitim veren yüksek eğitim kurumları ile yurt dışında eğitim veren yüksek öğretim kurumları arasında öğretim elemanı ve öğrenci değişimini sağlayan bir programdır. Bu program 2011 yılında itibaren faaliyet yürütmektedir. Hiçbir coğrafi bölge ayırmaksızın tüm dünyadaki yüksek öğretim kurumlarını kapsamaktadır. Program kapsamında ön lisans (2.sınıf), lisans (2, 3, 4.sınıflar), yüksek lisans, doktora öğrencileri katılabilir. Öğrenciler en az bir, en fazla eki yarıyıl yararlanabilirler. Mevlana programına katılmaya hak kazanan öğrenciler program esnasında devlet tarafından belli bir miktarda ücret alırlar. Bu değişim programı ülkelerin birbiriyle ilişkilerini iyileştirmek için, kültürlerarası iletişimi güçlendirmek için, öğrencinin her taraftan gelişmesine katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur. Türkiye’den 2013-2018 yılları arası 228 öğrenci başka ülkelere gitmiş, gelenlerin sayısı da 1538’dir. Toplamda Mevlana değişim programına 1766 öğrenci katılmıştır.

Türk Keneşi üye ülkeleri arasında yükseköğretim alanında iş birliğini gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş olan Türk Üniversiteler Birliği; 10 Ağustos 2012 tarihinde Çolpon-Ata’ da yapılan Türk Keneşi Eğitim Bakanları Toplantısı ve 23 Ağustos 2012 tarihinde Bişkek’ te gerçekleştirilen Türk Keneşi İkinci Zirvesi’ nde alınan kararlar sonucunda şekillenmiştir. Nihayetinde 28-29 Mart 2013 tarihleri arasında İstanbul’ da yapılan Türk Keneşi Türk Üniversiteler Birliği Hazırlık toplantısında alınan kararlar ile yönergesi hazırlanarak kuruluşu gerçekleştirilmiştir. Bu program Türk Cumhuriyetleri ülkeler için geçerlidir. Orhun programının amaçları:

 • - Ortak tarih, kültür, dil mirasından yola çıkarak yüksek öğretim kurumları arasında işbirliği sağlanması,çağdaş, bilimsel düzeye uygun eğitim standartlarının uygulanması süretiyle ortak kimlik bilinci yüksek nesiller yetiştirilmesi,
 • - Üye üniversitelerdeki programların uyumlu hale getirilmesi,
 • - Ortak kredi transfer sisteminin uygulanması,
 • - Öğretim elemanı yetiştirme programlarının teşvik edilmesi,
 • - Öğrenci ve öğretim elemanı değişim programlarının uygulamaya konulması,
 • - Üye üniversitelerin birbirlerinin diploma denkliğini tanımalarına yönelik uygun zeminin oluşturulması,
 • - Üniversitelerin belli alanlarda sahip oldukları öne çıkan üstünlüklerden yararlanılması,
 • - Uygulamaya yönelik ortak öğretim, araştırma programlarının ve projelerin yürütülmesi,
 • - Üye üniversiteler arasında sempozyumlar, akademik faaliyetler, kültür, bilim ve spor alanlarında yarışmalar düzenlenmesi,
 • - Türk dünyasına yönelik çalışmalar yürüten öğrencilere özel burs sağlanması,
 • - Ortak tarih, medeniyet ve edebiyatımıza yönelik derslerin tüm üye ülke üniversitelerinde verilmesi yönünde çalışmalar yapmaktır.

Bu değişim programı kısa bir süreç içinde ortaya çıkması nedeniyle henüz deneyim aşamasındadır ve istatistik bilgiler yoktur.

Sonuç

Yüksek Öğretim Kurumunun (YÖK) istatistik sonuçlarına göre Türkiye’ye 2013 yılından itibaren Öğrenci Değişim Programlarından yararlanan giden ve gelen öğrenci sayısı toplam 65.094’tür. Bu öğrencilerin çoğunluğu Türkiye’de eğitim almak için gelen yabancı uyruklu öğrencilerdir. Ancak Türkiye eğitim programlarını hayata geçirmekle birlikte ne tür kazançlar elde etti bu tartışılır bir konudur. Çünkü henüz bu programlarla ilişkili devlet tarafından yapılan araştırmalar yoktur. Ama genel olarak bakıldığı zaman Türkiye kamu diplomasisi faaliyetleri yapmakta değişim programlarını kullanarak ülke imajının yükselmesine, kültürün, örf-adetlerin tanınmasına büyük bir işi başarmış durumdadır. Buna delil olarak da Mevlana değişim programı kapsamında ülkeden giden öğrenci sayısının değil, gelen yabancı uyruklu öğrenci sayısının gün geçtikçe hızla artan rakamları söylenebilir. İlk senelerinde 93 yabancı uyruklu öğrenci bu programa katılmışsa, 2018.yılı 343 öğrenci programdan yararlanmıştır. Bu da programın Türkiye’nin başka ülkelere iyi bir imajla tanınmasının, kültürünün, ülkenin sevilmesinin ve eğitim sisteminin beğenilmesinin nedenidir. Bu nedenle Türkiye’nin kendi inisiyatifi altında kurulmuş olan Mevlana değişim programının daha da üst düzey seviyeye ulaşması için devlet tarafından daha da önem verilmesi gerektiği önerilebilir. Çünkü her gün Türkiye’de bulunan yabancı uyruklu öğrencilerin merakı ülkenin kamu diplomasisi yapmakta en başlıca kaynaklarının biri olabilir. Araştırmacı Bekir Güzel’in (2014) de belirttiği gibi Mevlana programı esnasında Türkiye’den başka ülkelere gitmiş olan öğrencilerin yabancı dilinin gelişmesi, kültür tanıması, bakış açısının değişmesi, kendi ülkesiyle onun içinde yetiştiği toplum hakkında bir değerlendirme yapma olanakları bulmaları programın ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Türkiye’den başka ülkelere giden öğrenci sayısının gelen yabancı öğrenci sayısına göre az olmasıyla birlikte de bu kadar etkileşimin ve değişimin söz konusu olabildiğini göstermiştir. Dolayısıyla Türkiye’de gün geçtikçe çoğalan yabancı uyruklu öğrencilerin sayısı programın başarılı olduğunu daha bir kez kanıtlamaktadır.

Erasmus programının gelişimi üç ayrı aşamaya ayrılabilir. İlk aşamada (1987-1994), program bağımsız olarak geliştirildi, öğrenci hareketliliğinin geliştirilmesinde temel araçlar oluşturuldu ve test edildi. İkinci aşama (1995-2006), Erasmus’un Socrates programına girişi ile ilişkiliydi. AB kalkınmasının temeli olan “Yaşam Boyu Öğrenme” paradigmasının ortaya çıkması ile ilgili üçüncü aşamada (2007-2014), Erasmus programı bir yandan AB’de uygulanan tüm programlardan sinerji sağlamak ve yinelemeyi ortadan kaldırmak için yeniden biçimlendirilmiştir. Öte yandan, tüm AB eğitim programlarında “Yaşam boyu öğrenme” hedefine ulaşılması ve AB ülkelerinde bir bilgi toplumu oluşturulması amaçlanmıştır. Böylece, Erasmus programı, “Hayat Boyu Öğrenme” küresel programının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.

Literatürde alanyazı incelendiğinde Öğrenci Değişim Programları hakkında bir çok çalışma ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmaların büyük bir bölümü Erasmus programı hakkındadır. Bunun nedeni de öğrenci hareketliliğinin en çok yaşanan popüler bir program olmasıdır. “Yağcı,  Ekinci,  Burgaz,  Kelecioğlu  ve  Ergene  (2007), Erasmus öğrencilerinin memnuniyet düzeylerini ölçen bir  çalışma  ortaya koymuşlardır.  A. Demir  ve  S.  Demir  (2009)  ise,  Erasmus  Programını  kültürlerarası  diyalog ve  Etkileşim açısından değerlendirmiştir. Taş (2013),  Erasmus Programında  karşılaşılan sorunları; Polat, Demir  ve Yavaş  (2011),  Erasmus  çerçevesinde  yurtdışına  giden  öğretim  elemanlarının ve öğrencilerin kurum kültürüne ilişkin görüşlerini; Mutlu  (2013), AB  Üniversiteleri  Erasmus Koordinatörlerinin Türk Erasmus öğrencileri algısını ortaya koymuştur. İlter (2013), Erasmus Hareketlilik programının İngilizce Bölümü öğrencilerinin kültürel ve dilsel farkındalıklarını artırıp artırmadığını incelemiştir. Önder ve Balcı (2010) ise, 2007 yılında Erasmus programından yararlanan öğrencilerin memnuniyet düzeylerini ölçen nicel bir çalışma yürütmüştür. Bozkaya ve Aydın (2010), Türk ve yabancı uyruklu öğrencilerin farklı bir kültür ortamına girdiklerinde iletişim kaygısı taşıyıp taşımadıklarını nicel bir araştırmayla ortaya koymuştur. Kalaycı (2011), yüksek lisans tezinde Türkiye’nin Avrupa  Birliği  Eğitim  Programlarına  katılımı,  amaçları  ve  gelişimini  Erasmus öğrencileri  üzerinden  incelemiştir.  Erişti  (2014)  ise,  Erasmus  programı  çerçevesinde Türkiye’ye  gelen  Sanat  ve  Tasarım  öğrencilerinin  Türk  Kültürü  Algılarını  nitel  araştırma yöntemiyle  incelemiştir. Elmalı (2013)  da  yürüttüğü  yüksek  lisans  tezinde  Avrupa  Birliği Gençlik ve Eğitim Programlarının etkilerini Türkiye bağlamında değerlendirmiştir” (Suzan, 2016:3-4). Bu çalışmalardan görüldüğü gibi çoğunluğunun Türk öğrencileri üzerinden yapılmasıdır. Türkiye’de yabancı uyruklu öğrencilere yönelik bu program kapsamında yapılan araştırma yoktur. Oysa ki istatistiklerden tespit edildiği gibi Türkiye’ye gelen yabancı uyruklu öğrenci sayısıyla (16.563) giden öğrenci sayısının (16.032) bir az olsa bile farklılık gösterdiği söylenebilir. Dolayısıyla bu programın da Türkiye kamu diplomasisi hedeflerine ulaşmasında etkili bir kaynak olduğu kanıtlanabilir.

Eğitim değişimlerinin kilit sorunu, mezun olduktan sonra mezunlarla iletişimi sürdürmektir. Yabancı ülkelerdeki eğitim değişimlerini organize etmenin en iyi uygulamaları modern teknolojilerin kullanımını içerir. ABD’de son on yılda, federal bütçeden ödenen değişim programlarının mezunlarının etkileşimini organize etmek için birkaç nesil çevrimiçi platform değişmiştir. İletişime olan ilgiyi korumak için, Dışişleri Bakanlığı çevrimiçi kütüphanelere erişim sunmaktadır, bu platformda küçük hibeler yarışmalar, web seminerleri v.s. düzenlemektedir. Bu alandaki yeni nesil teknoloji geliştirme, çevrimiçi ve çevrimdışı bileşenleri birleştiren eğitim seminerleridir. Örneğin, programdan mezun olan öğrenci, kentinde ABD’den bir öğretmenin bir video konferansa katılabileceği öğrenciler için bir seminer düzenleyebilir. Gittikçe popüler olan çevrimiçi eğitim projelerine dayanarak, bu yaklaşım eşzamanlı olarak birkaç hedefe ulaşmanıza olanak sağlar:

 • - asgari kaynak kullanımıyla eğitim alışverişi izleyicilerinin genişletilmesi;
 • - mezunlarla iletişim kurmak ve toplumlarında liderlik rolleri edinmelerine yardımcı olmak. Başka ülkelerde de benzer projeler vardır.

Bu tür faaliyetlerin de Türkiye’nin de yapması önerilir. Çünkü hızla artan yabancı uyruklu öğrencileri elde tutmak, yeni öğrencileri kazanmak, onlara Türkiye’yi sevdirmek ve Türk kültürünü, mutfağını tanıtmak için bu tür etkinliklerin yapılması yararlı olabilir. Onun dışında mezun olan öğrencilerle de gelecekte işbirliği yapılması için de bu tür faaliyetler yardımcı olabilir.

 

Kaynak

Güzel, B. (2014). Mevlana Değişim Programının Lisans Öğrencilerinin Sosyokültürel Gelişimine Olan Katkısının Değerlendirilmesi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 486-494.

Dokuchaeva, S.V. (2016). Analıtıcheskaya Model’ Kul’turnoy Dıplomatii: Perspektıvy Utochnenıya Issledovatel’skogo Instrumentarıya, Upravlenıye v Sovremennykh Sıstemakh, 41-48, Chelyabinsk.

Dolinskii, A.V. (2014). Obrazovatel’nyye Obmeny v Publichnoy Diplomatii: Rossiyskiy i Zarubezhnyy Opyt, Vestnik MGIMO Universiteta, 56-62.

Fominykh, A. (2008). Myagkaya Moschch Obmennykh Program. [The soft power of exchange programs]. International Trends, 76-85. Available at: www.intertrends.ru/sixteenth/008.htm (In Russian)

Krasnikova, E.V. (2014). O Nekotorykh Osobennostyakh Formirovaniya Ponyatiy «Publichnaya Diplomatiya» i «İmidzh Gosudarstva», Aktual’nyye Problemy Gumanitarnykh İ Yestestvennykh Nauk, 307-312.

Suzan, M. I. B. (2016). Uluslararası Öğrenci Değişim Programlarının Öğrencilerin Kendi Toplumlarına Bakışlarına Etkisi: Erasmus Örneklemi, 1. Dil, Kültür ve Edebiyat Çalıştayı, Ocak.

Nye, J. S. Jr. (2005). Soft Power and Higher Education. The Internet and the University. Devlin Maureen, Larson Richard, Meyerson Joel. Educause, 11-14.

 Rılov, E.V. (2016) Formirovanie Publichnio Diplomatii Rossii v 21. Veke, Bitirme Tezi, Yujno-Ural’skii Gosudarstvennyi Universitet.

Remarks by President Barack Obama at Town Hall Meeting with Future Chinese Leaders. (2009). Available at: http://www.whitehouse.gov/the-press-office/remarks-president-barack-obama-town-hallmeeting-with-future-chinese-leaders

Snow, N. (2009). Valuing Exchange of Persons in Public Diplomacy. NY: Rougledge, 233-250.

http://www.Erasmus.mu.edu.tr/tr/ERASMUS-programi-1450-20.02.2019

http://turkunib.org/tr/orhun-20.02.2019