Medya Atölyesi

MEDYA ATÖLYESİ

Giriş ve Amaç

Günümüzde medya, sunduğu birçok olanakla birlikte insanları ve toplumları etkilediği gibi birçok farklı meslek alanına da doğrudan ya da dolaylı olarak etkilerde bulunmuş ve bir anlamda bu alanların ve bu alanlarda çalışanların iş yapma süreçlerini tamamıyla değiştirmiştir. Medyanın doğrudan etki ettiği meslek alanlarından belki de en önemlileri halkla ilişkiler ve gazeteciliktir. Bundan daha 10-15 yıl öncesinde basılı olarak gönderilen basın bültenleri yerini e-mail ile gönderilen bültenlere bırakmıştır. Halkla ilişkiler alanında ise geçmişe oranla kurumlar çok daha fazla sosyal medya üzerinden yürütülen kampanyalara odaklanmaktadır. Sonuç olarak yeni medya hem halkla ilişkiler meslek alanını hem gazeteciliği hem de bu iki birbirine bağlı meslek alanının arasındaki iletişimi derinden ve çok yönlü olarak etkilemiştir.

Bu atölye eğitim programı ile çalışma içerisinde öncelikli olarak medyadaki değişim süreci de ayrıca üzerinde uyuglamalı olarak çalışılacaktır. Medya, sahip olduğu toplumları bilgilendirme, etkileme ve yönlendirme işlevleriyle birlikte toplumsal hayat içerisinde sahip olduğu güçlü pozisyonu uzun yıllardır korumaktadır. Günümüze gelindiğinde ise artık bireyler ve toplumlar teknolojinin sunduğu nimetlerden faydalanmaktadır. Bunlardan biri de yeni iletişim teknolojileri ve internettir. Varolan teknolojik gelişmelerin ışığında zaman içerisinde sahip olduğu araçları değiştirerek ya da zamana adapte ederek etkisini sürdürmeye devam eden medyanın bir anlamda kabuk değiştirmek zorunda kaldığı görülmektedir. Medyanın sahip olduğu teknolojik altyapısının sunduğu kullanıcıya göre düzenlenebilme özelliği, kullanıcıyı da işin içine katarak çift taraflı bir iletişimi sağlaması ve geleneksel medyadan ayrı olarak zaman ve mekân kavramını aşmış olması gibi ayrıcalıklar sayesinde toplumun birçok kesimi tarafından hızlı bir şekilde benimsenmiş ve kullanılmaya başlanmıştır.

Gerçekleştirilecek medya atölyesi, iletişim öğrencilerine, medya profesyonellerine ve ilgili kişilere değişen gazetecilik eğilimleri çerçevesinde temel becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu yüzyılda, farklı bir noktaya evrilen iletişim sistemlerine aşinalık kazanmış ve çağın altyapısının gerektirdiği biçimde iletişim süreçlerini yönetebilen donanımlı insan faktörünü yetiştirmek birinci önceliğimizdir. Hedefimiz, uluslararası iletişimi teorik ve uygulamalı şekilde kapsayan, iletişimde strateji geliştirebilme imkânı sağlayan ve çok katmanlı iletişim yapısını tanıtan, gazetecilik ve halkla ilişkiler uygulamalarının eski ve yeni biçimlerini kavratan, dijital dönüşümün odağında iletişimsel süreçleri yönetme noktasında öğrencilere gerekli donanımı ve birikimi sağlayacak uygulamalı atölye faaliyetlerini gerçekleştirmektir.

Önem

Bireylerin ve toplumların haber alma ve eğlenme seçimlerinin geleneksel medyadan yeni medyaya geçiş yapması ve dolayısıyla her iki medyanın izlenme oranlarının bir anlamda yer değiştirmesi beraberinde halkla ilişkiler ve reklam faaliyetleri için medyayı kullanan kurumların da iletişim stratejilerinde de değişikliğe sebep olmuştur. Günümüzde hemen hemen her kurum belirledikleri iletişim bütçelerinden bir bölümünü medya stratejilerine aktarmaktadır, öyle ki sektöre ve kurumların hitap ettiği hedef kitlelere göre bu bütçelerin geleneksel medyaya ayrılan bütçelerden çok daha büyük olduğu söylenebilmektedir. Medya sektöründeki bu birleşme ve yöndeşme çabaları genel olarak; farklı medya sektörlerinin birleşmesinden doğacak sinerjiden yararlanma, ürün çeşitliliği ve buna bağlı olarak rekabette avantajlı konuma geçebilme, dağıtım kanallarından faydalanma, teknolojik gelişmeleri takip edebilme ve kullanabilme, finansal olarak genişleme ve maliyet tasarrufu sağlayabilmeve marka altında genişleme avantajını kullanabilme istekleri doğrultusunda gerçekleşmektedir. 

Uygulama

1) Tanışma Toplantısı ve Açılış:

Eğitim kapsamında üniversite öğrenimine devam eden öğrencilerin kendi aralarında kaynaşmaları ve akademisyenlerle tanışmaları sağlanacaktır. Tanışma toplantısına katılan öğrenciler, akademisyen ve proje sorumluları yemeğe katılacaktır. Toplantı yeri olarak Stratejik Düşünce Enstitüsü’nün konferans salonu kullanılacaktır. Toplantı esnasında Stratejik Düşünce Enstitüsü hakkında katılımcı öğrenciler bilgilendirilecek ve Stratejik Düşünce Enstitüsü yayınları öğrencilere ücretsiz olarak paylaşılacaktır.

2) Akademisyenlerle Haftalık Ders

Proje kapsamında SDE Akademi tarafından hazırlanan eğitim program haftalık olarak verilecektir. Her bir eğitimde alanında uzman ve Türkiye genelinde tanınan bir akademisyen katılım sağlayacaktır. Derslere davet edilecek akademisyenler, başta Stratejik Düşünce Enstitüsü’nden olmak üzere, çeşitli özel ve vakıf üniversitelerinden seçilecektir. Bu derslerde öğrencilerin akademisyenleri tanıması ve söz konusu eğitim prgramı hakkında akademisyenlerle bilgi alışverişi yapması ve bire bir temas halinde olması amaçlanmaktadır. Bu derslerdeki konular çoğu zaman güncel hayata dönük olması esas alınmıştır. Eğitim yeri olarak Stratejik Düşünce Enstitüsü’nün fuaye salonu, konferans salonu veya sosyal media üzerinden yapılması planlanmaktadır.

3) Paylaşım

Proje kapsamında hazır olan www.sdeakademi.org internet sitesi ve Facebook, Twitter gibi sosyal paylaşım ağları ile projenin somut çıktılarının (makale, fotoğraflar ve röportajlar) öğrencilerin bilgileri dahilinde internet ortamında diğer öğrencilere de ulaşması sağlanacaktır. Bununla birlikte, diğer öğrencilerin de projeye dışarıdan dâhil olmaları sağlanacak ve diğer öğrenciler ile projeye dâhil olan öğrencilerin düşünce üretimi sürecinde fikir alışverişinde bulunmalarına imkân verilecektir 4) Sertifikaların Dağıtılması ve Proje Kapanış Toplantısı Eğitim Programının bitiminde projeye katılan öğrencilerin katılım sertifikalarının dağıtılması ve projeye katılan katılımcılarla projenin genel bir değerlendirilme yapılması planlanmaktadır. Beklenen Çıktılar: Proje sonunda öğrenciler, akademisyenlerin de bilgi ve birikimi sayesinde son derece donanımlı hale gelecektir. Bunun gözlemlenmesi ise projeye katılan öğrencilerinden alınan çıktılar ile olacaktır. Hocalarında katkısı ile Projeye katılan öğrencilerden her yapılan eğitim sonucunda somut çalışmalar talep edilecektir.

4) Eğitim Süresi ve Ücreti 

Eğitim Programının tamamlanma süresi, başlangıçtan itibaren 2 aydır. Enerji Atölyesi Eğitim Programı 100 kişi ile sınırlı olup, ücreti 300 ₺ olarak belirlenmiştir.