Doçent Dr. Güray ALPAR 

Tümgeneral (E)    

Eğitim:    

 • Doçent Doktor, Sosyal ve Kültürel Antropoloji: 2020
 • Doktora, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Antropoloji (İngilizce): 2011. (Onur Derecesi)
 • Doktora, Gazi Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi: 2007
 • Yüksek Lisans, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Antropoloji, (İngilizce): 2003
 • Yüksek Lisans, Kara Harp Akademisi, Uluslararası İlişkiler ve Tarih: 1998
 • Lisans, Harp Okulu (Hukuk): 1986

Yayınlanmış Kitapları:

 • Sistemsel Depresyondan Çıkış: 2023
 • Stratejik Öngörü ve Uyanma Zamanı: 2022 
 • Uluslararası Sistemde Yeni Dengeler ve Kuşatıcı Perspektif: 2021
 • Strateji ve Coğrafyayı Anlamak:2021
 • Türkiye’nin Güvenliğini Anlamak: 2020
 • Batı Afrika Kabile Dilleri: 2019
 • Türkiye’nin Doğu Sınırı: Göçmenler ve Göç Süreçleri: 2019
 • Sosyal ve Kültürel Yönleriyle: Bingöl: 2019
 • Pasinler Zaferinin Önemi: 2018
 • Uluslararası İlişkilerde Strateji ve Savaş Kültürünün Gelişimi: 2015
 • Antropolojik Açıdan Stratejik Dünya Tarihi: 2014
 • Gambiya’da 15 Yıl: 2005

Kitapta Bölüm Yazarlığı:

 • ABD Çin Rekabeti, Küresel Güç Mücadelesinin Dirilişi (2022)
 • Türkiye’de Endonezya Çalışmaları (2022)
 • 21. Yüzyılda Türkiye Moğolistan İlişkileri: 2021
 • Kritik Altyapı ve Tesislerin Korunması: 2020
 • Uluslararası Sistemde Venezuela, Bölgesel ve Küresel Perspektifler: 2020
 • Milliyetçilik: Teori ve Teorisyenler: 2020
 • Dil ve Edebiyat Dergisi: 2018

Üniversitede Verdiği Dersler

 • Stratejik Öngörü (Yüksek Lisans)
 • Asimetrik Tehditler ve Güvenlik (Yüksek Lisans)
 • Risk Yönetimi (Yüksek Lisans)
 • Liderlik
 • Küreselleşme
 • Bilim Tarihi
 • Balkanlar Tarihi
 • Avrupa Birliği (İngilizce)

Editörlük

 • Uluslararası İlişkilerde ASYA: Yeniden (2023).
 • SDE Akademi Dergisi (Bilimsel Hakemli) (2021-2023).
 • Geçmişten Geleceğe Uluslararası Balkanlar Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı (2023).
 • Uluslararası Kafkasya’nın Geleceği Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı (2022).
 • Uluslararası Sistemin Yarattığı Sorunlar ve Çözüm Yolları Tam Metin Bildiri Kitabı (2022).
 • Uluslararası Savaş Çalışmaları Kongresi (2021).
 • Dil ve Edebiyat Dergisi (2018).

Diğer Hususlar:

 • 1986 yılında Kara Harp Okulu’ndan, 1998 yılında Kara Harp Akademisi’nden, 2003 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisi’nden ve 2006 yılında Milli Güvenlik Akademisi’nden mezun olmuştur.
 • Daimî ve geçici olarak; Gambiya (2003-2005: Gambiya Silahlı Kuvvetleri Eğitim Komutanı), Bosna-Hersek (2000-2001: SFOR, Analiz Uzmanı) ve Irak’ta (1993-1994) görev yapmıştır; ayrıca çeşitli yıllarda Almanya, Fransa, ABD, Belçika, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Rusya, Çin, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Cezayir, Fas, Moğolistan, İspanya ve Portekiz’de çalışma ve güvenlikle ilgili toplantılara katılmıştır.
 • 2009-2010 yılları arasında Avrupa Komisyonu Etik Kurul Üyeliği yapmış, Paris’teki toplantılarda Türkiye’yi temsil etmiş ve etik konulu belgelerin hazırlanmasına katkıda bulunmuştur.
 • 2006-2011 yılları arasındaki kurumsal olarak devam eden AB Projelerinde üst düzey yönetici olarak görev almış, Kolluğun Profesyonelleştirilmesi Projesinde Eğitim Modül Lideri, İnsan Hakları ile Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Projelerinde ise Proje Lideri olarak görev yürütmüştür.
 • Çeşitli ulusal ve uluslararası televizyon programlarında Türkiye ve çevresiyle ilgili güvenlik olaylarını değerlendirmiş, yorumları ulusal ve uluslararası gazeteler ve medya sitelerinde yer almıştır.
 • Ulusal ve uluslararası akademik hakemli dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi ile ulusal ve uluslararası kongrelerde yayınlanmış bildirileri bulunmaktadır.
 • Türk Silahlı Kuvvetleri “Üstün Cesaret ve Fedakârlık Madalyası”, Bosna “İstikrar Gücü Madalyası”, Gambiya “Devlet Madalyası” ve Moğolistan “İç Kuvvetler Madalyası” sahibidir.

Doç. Dr. Güray Alpar CV

Education Status:

 • Associate Professor, Social and Cultural Anthropology: 2020
 • D., Yeditepe University, Social Anthropology (English): 2011 (Honors Degree)
 • D., Gazi University, History of the Republic of Turkey: 2007
 • Master’s Degree, Yeditepe University, Social Anthropology (English): 2003
 • Master’s Degree, Military Staff College, International Relations and History: 1998
 • Graduate, War College, Law: 1986

Published Books:

 • Exit from Systemic Depression: 2023
 • Strategic Foresight and Time to Wake Up: 2022
 • New Balances and Encompassing Perspective in the International System: 2021
 • Understanding Strategy and Geography: 2021
 • Understand Türkiye’s Security: 2020
 • West Africa Tribal Languages: 2019
 • Eastern Border of Türkiye: Migrants and Migration Proses: 2019
 • Social and Cultural Aspects of Bingöl: 2019
 • The Importance of Pasinler Victory: 2018
 • Development of Strategy and War Culture in International Relations: 2015
 • Strategical World History from Anthropological Perspective: 2014
 • 15 Years in the Gambia: 2005

Chapter in a Book:

 • USA-China Rivalry: 2022
 • Indonesian Studies in Türkiye: 2022
 • Relations Between Türkiye and Mongolia in the 21st Century: 2021
 • Protection of Critical Infrastructure and Facilities: 2020
 • Venezuela in the International System Regional and Global Perspectives: 2020
 • Nationalism Theory and Theorists: 2020

Lectures Given at Universities:

 • Strategic Foresight (Master Level)
 • Asymmetric Threats and Security (Master Level)
 • Risk Management (Master Level)
 • Leadership
 • Globalization
 • History of Science
 • History of the Balkans
 • European Union (English)

Editorship:

 • ASIA in International Relations: Again (2023)
 • International Congress of the Balkans from the Past to the Future (2023)
 • SDE Academy Journal-Reviewed-Scientific Referee (2021-2023)
 • International Congress on the Future of the Caucasus (2022)
 • Problems Created by the International System and Solutions (2022)
 • International War Studies Congress (2021)
 • Journal of Language and Literature (2018)

Other Issues:

 • He graduated from the Army War College in 1986, Army Staff College in 1998, the Armed Forces Academy in 2003, and the National Security Academy in 2006.
 • He had served permanently and temporarily in Gambia (2003-2005: Gambia Armed Forces Training Commander), Bosnia and Herzegovina (2000-2001: SFOR, Intel Analizer), and Iraq (1993-1994: Liaison Officer); he also participated in study and security meetings in Germany, France, USA, Belgium, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Russia, China, Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan, Algeria, Morocco, Mongolia, Spain and Portugal on various years.
 • Between the years 2009-2010 he served as Member of the Ethics Committee of the European Commission, has represented Türkiye in the meetings in Paris, and has contributed to the preparation of the documents related ethic.
 • He served as a senior manager in the institutionally ongoing EU Projects between 2006 and 2011, and worked as the Training Module Leader in the Professionalization of Law Enforcement Project, and as the Project Leader in the Human Rights and Prevention of Violence Against Women Projects.
 • Evaluated the events related to Türkiye and surrounding areas in various national and international television programs, it has been involved in the review of national and international newspapers and media sites.
 • He has many articles published in national and international academic refereed journals and papers published in national and international congresses.
 • He has a Türk Armed Forces Medal of “Outstanding Courage and Sacrifice”, the Bosnian “Stability Force Medal”, the Gambia “State Medal”, and the Mongolian “Internal Forces Medal.

Assoc. Prof. Güray ALPAR’s Resume