Doç. Dr. Güray ALPAR

Tümgeneral (E)

İletişim Adresi: galpar1965@gmail.com,  Telefon: 0553-6246029

İlgi alanları: Sosyal ve Kültürel Antropoloji, Güvenlik ve Jeopolitik, Tarih, Uluslararası İlişkiler.

 

Eğitim Durumu:

Doçent, Sosyal ve Kültürel Antropoloji: 2020.

Doktora, Yeditepe Üniversitesi/İSTANBUL, Sosyal Antropoloji (İngilizce): 2011 (Onur Derecesi).

Doktora, Gazi Üniversitesi/ANKARA, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi: 2007.

Yüksek Lisans, Yeditepe Üniversitesi/İSTANBUL, Sosyal Antropoloji (İngilizce MBA): 2003.

Yüksek Lisans, Harp Akademisi/İSTANBUL, Uluslararası İlişkiler ve Tarih: 1998.

Lisans, Harp Okulu Hukuk Bölümü/ANKARA: 1986.

 

Yayınlanmış Kitapları:

Uluslararası Sistemde Yeni Dengeler ve Kuşatıcı Perspektif: 2024.

Kültür, İletişim ve Diplomasi: 2023.

Jeopolitikten Jeostratejiğe (İngilizce): 2023.

Sistemsel Depresyondan Çıkış: 2023.

Stratejik Öngörü ve Uyanma Zamanı: 2022.

Strateji ve Coğrafyayı Anlamak: 2021.

Türkiye’nin Güvenliğini Anlamak: 2020.

Batı Afrika Kabile Dilleri: 2019.

Türkiye’nin Doğu Sınırı: Göçmenler ve Göç Süreçleri: 2019.

Sosyal ve Kültürel Yönleriyle Bingöl: 2019.

Pasinler Zaferinin Önemi: 2018.

Uluslararası İlişkilerde Strateji ve Savaş Kültürünün Gelişimi: 2015.

Antropolojik Bakış Açısıyla Stratejik Dünya Tarihi: 2014.

Gambiya’da 15 Yıl: 2005.

 

Kitapta Bölüm:

       Güvenlik Ekosisteminde Stratejik Dönüşüm: 2023.

       ABD-Çin Rekabeti: 2022.

       Türkiye’de Endonezya Çalışmaları: 2022.

       21. Yüzyılda Türkiye-Moğolistan İlişkileri: 2021.

       Kritik Altyapı ve Tesislerin Korunması: 2020.

       Uluslararası Sistemde Venezuela-Bölgesel ve Küresel Perspektifler: 2020.

       Milliyetçilik Teorisi ve Teorisyenleri: 2020.

 

Üniversitelerde Verdiği Dersler:

Stratejik Öngörü (Yüksek Lisans) /İstinye Üniversitesi-İstanbul.

Asimetrik Tehditler ve Güvenlik (Yüksek Lisans) /İstinye Üniversitesi-İstanbul.

Risk Yönetimi (Yüksek Lisans) /İstinye Üniversitesi-İstanbul.

Küreselleşme /Beykent Üniversitesi-İstanbul.

Bilim Tarihi /Ahmet Yesevi Üniversitesi-Ankara.

Medeniyetler Tarihi/Yeni Yüzyıl Üniversitesi-İstanbul.

Balkan Tarihi/Beykent Üniversitesi-İstanbul.

Avrupa Birliği (İngilizce) /Türk Hava Kurumu Üniversitesi-Ankara.

Liderlik/Meslek Yüksekokulu-Ankara.

 

Editörlük:

Strateji El Kitabı: 2024.

Uluslararası İlişkilerde ASYA Yeniden: 2023.

Yeni Dönem ve Afrika’nın Yükselişi Kongresi: 2023.

Uluslararası Geçmişten Geleceğe Balkanlar Kongresi: 2023.

SDE Akademi Dergisi-Bilimsel Hakemli: 2021-2024.

Kafkasya’nın Geleceği Uluslararası Kongresi: 2022.

Uluslararası Sistemin Yarattığı Sorunlar ve Çözümleri Kongresi: 2022.

Uluslararası Savaş Araştırmaları Kongresi: 2021.

Dil ve Edebiyat Dergisi: 2018.

 

Diğer Hususlar:

2020-2024 yılları arasında, Ankara merkezli bir düşünce kuruluşunun başkanlığını yapmıştır.

2009-2010 yılları arasında, Avrupa Komisyonu Etik Kurulu Üyeliği görevinde bulunmuş, Paris’teki toplantılarda Türkiye’yi temsil etmiş ve etik ile ilgili belgelerin hazırlanmasına katkıda bulunmuştur.

2006-2011 yılları arasında, kurumsal olarak devam eden AB Projelerinde üst düzey yönetici olarak görev yapmış, Kolluk Kuvvetlerinin Profesyonelleştirilmesi Projesi’nde Eğitim Modül Lideri, İnsan Hakları ve kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Projelerinde Proje Lideri olarak görev yapmıştır.

Gambiya/Batı Afrika, (2003-2005: Eğitim ve Okul Komutanı), Bosna Hersek (2000-2001: Barış Gücü İstihbarat ve Balkan Ülkeleri Değerlendirme Uzmanı) ve Irak’ta (1993-1994: İrtibat Personeli) sürekli ve geçici olarak değişik yıllarda görev yapmış ayrıca; Almanya, Fransa, ABD, Belçika, Hollanda, Rusya, Çin, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Cezayir, Fas, Moğolistan, Tacikistan, Türkmenistan, Irak, İran, Pakistan, İspanya ve Portekiz’de değişik tarihlerde güvenlikle ilgili çalışmalara, toplantılara ve inceleme gezilerine katılmıştır.

Çeşitli ulusal ve uluslararası televizyon programlarında Türkiye ve çevresiyle ilgili olayları değerlendirmiş, bu değerlendirmeler ulusal ve uluslararası gazete ve medya sitelerinde yer almıştır.

Ulusal ve uluslararası akademik hakemli dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi ve kongrelerde yayınlanmış bildirileri bulunmaktadır.

     Türk Silahlı Kuvvetleri, “Üstün Cesaret ve Feragat” madalyası ile taltif edilmiştir.

Doç. Dr. Güray Alpar CV

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Assoc. Prof. Güray ALPAR

Major General (R)

Contact Address: galpar1965@gmail.com, Mobile: 0090-553-6246029

Areas of interest: Social and Cultural Antropology, Security and Geopolitics, History, International Relations.

 

Education Status:

 • Associate Professor, Social and Cultural Anthropology: 2020.
 • Ph.D., Yeditepe University/İSTANBUL, Social Anthropology (English): 2011 (Honors Degree).
 • Ph.D., Gazi University/ANKARA, History of the Republic of Türkiye: 2007.
 • Master’s Degree, Yeditepe University/İSTANBUL, Social Anthropology (English MBA): 2003.
 • Master’s Degree, Army Staff College/İSTANBUL, International Relations and History: 1998.
 • Military Academy/ANKARA: Department of Law: 1986.

 

Published Books:

 • New Balances and Encompassing Perspective in the International System: 2024.
 • Culture, Communication and Diplomacy: 2023.
 • From Geopolitic to Geostrategy (English): 2023.
 • Exit from Systemic Depression: 2023.
 • Strategic Foresight and Time to Wake Up: 2022.
 • Understanding Strategy and Geography: 2021.
 • Understand Türkiye’s Security: 2020.
 • West Africa Tribal Languages: 2019.
 • Eastern Border of Türkiye: Migrants and Migration Proses: 2019.
 • Social and Cultural Aspects of Bingöl: 2019.
 • The Importance of Pasinler Victory: 2018.
 • Development of Strategy and War Culture in International Relations: 2015.
 • Strategical World History from Anthropological Perspective: 2014.
 • 15 Years in the Gambia: 2005.

 

Chapter in a Book:

 • Strategic Transformation in the Security Ecosystem: 2023.
 • USA-China Rivalry: 2022.
 • Indonesian Studies in Türkiye: 2022.
 • Relations Between Türkiye and Mongolia in the 21st Century: 2021.
 • Protection of Critical Infrastructure and Facilities: 2020.
 • Venezuela in the International System-Regional and Global Perspectives: 2020.
 • Nationalism Theory and Theorists: 2020.

 

Lectures Given at Universities:

 • Strategic Foresight (Master Level) /İstinye University-İstanbul.
 • Asymmetric Threats and Security (Master Level) /İstinye University-İstanbul.
 • Risk Management (Master Level) /İstinye University-İstanbul.
 • Globalization /Beykent University-İstanbul.
 • History of Science /Ahmet Yesevi University-Ankara.
 • History of Civilizations/Yeni Yüzyıl University-İstanbul.
 • History of the Balkans/Beykent University-İstanbul.
 • European Union (English) /Turkish Aeronautical Association University-Ankara.
 • Leadership/Vocational School-Ankara.

 

Editorship:

 • The Handbook of Strategy: 2024.
 • ASIA in International Relations-Again: 2023.
 • New Era and the Rise of Africa ​​Congress: 2023.
 • International Congress of the Balkans from the Past to the Future: 2023.
 • SDE Academy Journal-Reviewed-Scientific Referee: 2021-2024.
 • International Congress on the Future of the Caucasus: 2022.
 • Problems Created by the International System and Solutions: 2022.
 • International War Studies Congress: 2021.
 • Journal of Language and Literature: 2018.

 

Other Issues:

 • Between 2020 and 2024, he served as a chairman of a strategic think tank based in Ankara.
 • Between the years 2009-2010 he served as Member of the Ethics Committee of the European Commission, has represented Türkiye in the meetings in Paris, and has contributed to the preparation of the documents related ethic.
 • He served as a senior manager in the institutionally ongoing EU Projects between 2006 and 2011 and, worked as the Training Module Leader in the Professionalization of Law Enforcement Project, and as the Project Leader in the Human Rights and Prevention of Violence Against Women Projects.
 • He had served permanently and temporarily in Gambia (2003-2005: Gambia Armed Forces Training Commander), Bosnia and Herzegovina (2000-2001: SFOR, Peace Force Intelligence Analysis and Balkan Countries Evaluation Specialist), and Iraq (1993- 1994: Liaison Officer); he also participated in study and security meetings in Germany, France, USA, Belgium, The Netherlands, Russia, China, Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan, Algeria, Morocco, Mongolia, Tajikistan, Türkmenistan, Iraq, Iran, Pakistan, Spain and Portugal on various years.
 • Evaluated the events related to Türkiye and surrounding areas in various national and international television programs, it has been involved in the review of national and international newspapers and media sites.
 • He has many articles published in national and international academic refereed journals and papers published in national and international congresses.
 • He was awarded the Turkish Armed Forces medal for Outstanding Courage and Sacrifice.

Assoc. Prof. Güray ALPAR’s Resume